Zaloguj

Ramowy rozkład dnia pracy Przedszkola

Bezpłatne godziny pobytu dziecka w przedszkolu 8:00 - 13:00

Godziny

Działalność

 

6:00  -  8:00

 

Zabawy indywidualne i w grupach, korzystanie z gier i układanek stolikowych, zabawy organizowane w kole lub przy muzyce, utrwalanie opanowanych w przedszkolu treści (wierszy, piosenek), zabawy według zainteresowań z uwzględnieniem rozwoju procesów poznawczych, czynności dowolne podejmowane przez dzieci i inspirowane przez nauczyciela.

8:00  -  9:00

Ćwiczenia  poranne, czynności higieniczne związane z przygotowaniem do śniadania – wdrażanie i przyswajanie nawyków higienicznych,  doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku, kulturalne zachowanie się przy stole.

ŚNIADANIE

9:00  - 10:30

Zajęcia  edukacyjne w sali lub na powietrzu prowadzone w/g planów miesięcznych opracowanych przez nauczycielki dla poszczególnych grup w oparciu o podstawę programową dydaktyczne w grupach oraz

zajęcia dodatkowe dla całej grupy np. rytmiki, jęz. angielski, religia.

 

10:30 – 11:30

 

Zabawy dowolne na placu przedszkolnym, spacery, wycieczki, zachowanie bezpieczeństwa, przestrzeganie ustalonych zasad, wdrażanie do samodzielnego przebierania się dzieci, zachowanie kolejności zakładania odzieży.

11:30 – 12:30

Czynności higieniczne związanych z przygotowaniem się do obiadu, mycie zębów po posiłku.

OBIAD

12:30  - 14:00

Ćwiczenia usprawniające narządy mowy. Dzieci młodsze -leżakowanie, Dzieci starsze - relaksacja, ćwiczenia rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę.

 

14:00 – 14:30

Czynności higieniczne związane z przygotowaniem się do podwieczorku

PODWIECZOREK

14:30 - 17:00

Zabawy dowolne w sali lub na powietrzu, praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulacyjno-kompensacyjnym i wychowawczym, zabawy wg inicjatywy dzieci, prace porządkowe.

Top
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z RODO – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY Więcej szczegółów…