Zaloguj

 

Załącznik nr 1 do zarządzenia 4/2019

 

Dyrektora Samorządowego Przedszkola

 

„Niezapominajka „ w Słupnie

 

 

 

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU „REJESTRACJI CZASU POBYTU DZIECKA W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU „NIEZAPOMINAJKA” W SŁUPNIE  PRZY WYKORZYSTANIU INDYWIDUALNYCH KART ZBLIŻENIOWYCH

 

 

 

§ 1. Postanowienia wstępne

 

 1. System rejestracji czasu pobytu dziecka zapewnia identyfikację dziecka i automatyczne rejestrowanie jego czasu pobytu w przedszkolu przy wykorzystaniu indywidualnych kart zbliżeniowych.

 2. Rodzice /opiekunowie prawni zobowiązani są do rejestrowania wejścia/wyjścia dziecka za pomocą karty zbliżeniowej w specjalnych czytnikach kart zbliżeniowych.                                                                       

 3. Za czas pobytu dziecka w przedszkolu rozumie się czas pozostawania dziecka pod opieką nauczycieli oraz innych upoważnionych osób.

 4. Karty zbliżeniowe są własnością przedszkola.

 5. Koszt pierwszej karty zbliżeniowej pokrywa przedszkole. Karta przekazywana jest rodzicom/opiekunom prawnym raz na cały czas pobytu dziecka w przedszkolu.

 6. Koszty wyrobienia kolejnej karty lub nowej karty w miejsce uszkodzonej czy zgubionej, pokrywają rodzice/opiekunowie prawni dziecka.

 7. Po zakończeniu edukacji w Przedszkolu rodzie zobowiązani są zwrócić karty.

 

§  2. Przyprowadzanie dzieci do przedszkola

 

 1. Rodzice/opiekunowie prawni lub inne osoby przyprowadzające dziecko, niezwłocznie po wejściu dziecka do przedszkola, zobowiązani są do przyłożenia karty zbliżeniowej ich dziecka do czytnika lub wpisanie kodu.
 2. Po zbliżeniu karty do czytnika i zarejestrowaniu obecności dziecka w przedszkolu rodzice/opiekunowie prawni kierują się do szatni.
 3. W przypadku przyprowadzenia dziecka do przedszkola i nieodbicia karty zbliżeniowej, czas pobytu dziecka będzie naliczany od godz. 6.00.

 

§  3. Odbieranie dziecka z przedszkola

 

 1. Rodzice/opiekunowie prawni lub inne osoby odbierające dziecko, niezwłocznie po wejściu do przedszkola, zobowiązani są do przyłożenia karty zbliżeniowej lub wpisaniu kodu ich dziecka do czytnika.
 2. W przypadku obecności dziecka w przedszkolu i nieodbicia karty zbliżeniowej przy wyjściu, czas pobytu dziecka naliczany będzie do godz. 17.00.

 

 

 

§ 4. Postanowienia końcowe

 

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2019 r.

 2. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do zapoznania się z niniejszymi zasadami i ich stosowania oraz przekazania niezbędnych informacji na ich temat innym osobom upoważnionym do przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.

 3. Informacji związanych z techniczną obsługą programu, naliczaniem opłat za pobyt, żywienie dziecka, | udziela rodzicom/opiekunom prawnym dyrektor przedszkola lub inna wskazana przez niego osoba. Administratorem danych osobowych zawartych w systemie jest Samorządowe Przedszkole “Niezapominajka” w Słupnie.

   

   

  Słupno, dn. 30 sierpnia 2019 r.

 

 

 

Top
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z RODO – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY Więcej szczegółów…