Log in

Regulamin korzystania z Kart Elektronicznych

Załącznik nr 1 do zarządzenia 3/2016

Dyrektora Samorządowego Przedszkola

„Niezapominajka „ w Słupnie

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU iPrzedszkole

PRZY WYKORZYSTANIU INDYWIDUALNYCH KART ZBLIŻENIOWYCH

PRZEZ RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECI

W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU ,,NIEZAPOMINAJKA” W SŁUPNIE

 

 

§1

Postanowienia wstępne

 1. System iPrzedszkole zapewnia identyfikację dziecka i automatyczne rejestrowanie jego czasu pobytu w przedszkolu przy wykorzystaniu indywidualnych kart zbliżeniowych.
 2. Rodzice /opiekunowie prawni zobowiązani są do rejestrowania wejścia/wyjścia dziecka za pomocą karty zbliżeniowej w specjalnych czytnikach kart zbliżeniowych.
§ 2

Karta zbliżeniowa

 1. Karta zbliżeniowa zwana dalej „kartą” przeznaczona jest do rejestracji pobytu dziecka w przedszkolu.
 2. Rodzice / opiekunowie prawni dziecka są zobowiązani za pośrednictwem przedszkola zakupić kartę.
 3. Karta jest własnością rodzica / opiekuna prawnego.
 4. Rodzice / opiekunowie prawni dziecka mogą za pośrednictwem przedszkola zakupić dodatkowe karty.
 5. Za zagubienie, zniszczenie, uszkodzenie karty odpowiada rodzic / opiekun prawny, który pokrywa koszty wydania nowej karty do rejestrowania pobytu dziecka.
 6. Fakt zgubienia / uszkodzenia karty należy niezwłocznie zgłosić dyrektorowi przedszkola.
 7. Po ukończeniu edukacji przedszkolnej dane dziecka przenoszone są do archiwum, a karta jest dezaktywowana.
§ 3

Przyprowadzanie dzieci do przedszkola 

 1. Rodzice / opiekunowie prawni lub inne osoby przyprowadzające dziecko zobowiązani są bezpośrednio po wejściu do przedszkola do zarejestrowania tego zdarzenia przez umieszczenie imiennej karty dziecka w czytniku (tablet zamieszczony w holu przedszkola).
 2. Czytnik kart zbliżeniowych sygnalizuje dźwiękiem rejestrację oraz dodatkowo na ekranie ukazuje się numer karty oraz hasło: „odczytano kartę”, imię i nazwisko dziecka. Należy kontrolować, czy ukazał się napis na ekranie i czy dźwięk był słyszalny.
 3. Zarejestrowanie karty uprawnia rodziców/opiekunów prawnych lub inne osoby przyprowadzające dziecko do oddania dziecka pod opiekę nauczyciela w sali.
 4. W sporadycznych i szczególnie uzasadnionych okolicznościach (np. utrata w wyniku kradzieży, sytuacja losowa), gdy osoba przyprowadzająca dziecko nie ma karty zwraca się do wychowawcy grupy o odnotowanie w systemie dokładnej godziny przyprowadzenia dziecka do przedszkola. Fakt ten należy odnotować i potwierdzić podpisem.
§ 4

Odbieranie dziecka z przedszkola

 1. Rodzice / opiekunowie prawni lub inne upoważnione przez rodziców osoby odbierające dziecko potwierdzają w systemie, że dziecko zostało odebrane, poprzez umieszczenie imiennej karty dziecka w czytniku umieszczonym w holu przedszkola.
 2. Brak elektronicznego zarejestrowania wyjścia dziecka, wiąże się z naliczeniem odpłatności za dany dzień do godziny 17.00.   
§ 5

Postanowienia końcowe

 1. Niniejsza procedura obowiązuje od dnia 01 września 2016 r. do odwołania.
 2. Rodzice / opiekunowie prawni zobowiązani są do zapoznania się z niniejszą procedurą i jej stosowania oraz przekazania niezbędnych informacji na jej temat innym osobom upoważnionym przez nich do przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.
 3. Informacji związanych z naliczaniem opłat za pobyt i żywienie dziecka udziela rodzicom / opiekunom prawnym intendent.
 4. Administratorem danych osobowych zawartych w systemie iPrzedszkole jest Samorządowe Przedszkole ,,Niezapominajka” w Słupnie.
Top
Używamy plików cookies, aby poprawić naszą stronę internetową. Dalsze przeglądanie tej strony internetowej, jest akceptacją warunków polityki plików cookies. More details…